ACT ADITIONAL NR. 1 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA

Romania’s Next Big Vlogger Season 2

S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare ”Organizatorul ), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2300/2009, cod unic de inmatriculare RO 474152, in calitate de Organizator al Campaniei publicitare ”Romania’s Next Big Vlogger Season 2 (”Campania”), in temeiul Art. 1.4. SECTIUNEA 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei, doreste sa modifice ANEXA 1,punctul 1 – aliniatul 3, litera b si c si punctul 3, litera c, a Regulamentului Oficial al Campaniei autentificat sub nr. 1589 din data de 31 August 2018 de Biroul Individual Notarial Lazar Tamara-Elena, dupa cum urmeaza:

ANEXA 1

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE COCA-COLA

“Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ”

VOTUL PUBLICULUI PE WWW.NEXTBIGVLOGGER.RO

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. este responsabila de baza de date locala a utilizatorilor, ce acceseaza website-ul www.nextbigvlogger.ro si doresc sa voteze public in Talent Show:

b. Materialele video pregatite de finalisti ce vor fi supuse votului deschis al publicului si afisate pe website-ul www.nextbigvlogger.ro in perioada 29 octombrie 2018 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59;

c. Procesul de votare este deschis tuturor utilizatorilor care acceseaza website-ul www.nextbigvlogger.ro in perioada 24 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 07 octombrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59 si in perioada 29 octombrie 2018 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59

3. Un utilizator poate acorda maxim 10 voturi pe zi de pe un numar de telefon mobil unic, folosind de fiecare data pentru identificare acelasi numar de telefon mobil in format national de 10 cifre, astfel:

c. Un cod unic alfanumeric poate fi folosit de acelasi numar de telefon mobil, atat pentru inscrierea in campania “Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ” , cat si pentru acordarea unui vot in campania “Fii urmatorul mare vlogger al Romaniei in perioada 24 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 07 octombrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59 si in perioada 29 octombrie 2018 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei pe care il modifica si completeaza in mod corespunzator in ceea ce priveste obiectul acestui Act aditional, restul prevederilor din Regulamentul Oficial neafectate de prevederile prezentului, raman nemodificate.

Prezentul Act Aditional se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei.

Prezentul Act aditional a fost redactat de catre Syscom Digital, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat intr-un singur exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 4(patru) duplicate care au aceeasi forta probanta ca si originalul, din care 1 exemplar s-a depus in arhiva biroului notarial si 3(trei)exemplare s-a eliberat partii si va fi facut public prin aceleasi modalitati prin care s-a publicat Regulamentul Oficial al Campaniei.

Organizator,

S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. prin reprezentant,

S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L.

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE COCA-COLA

“Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Loteria publicitaraRomania’s Next Big Vlogger Season 2” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catreCoca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") , o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.coca-cola.ro, pe site-ul www.nextbigvlogger.ro – Sectiunea “Promotie” si de asemenea poate fi pus la dispozitia oricarui consumator (i), in mod gratuit, in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

1.5. Mecanismul si baza de date aferenta derularii Campaniei, mecanicile de inscriere prin website (mobil si desktop), cat si Website-ul astfel cum va fi definit la art. 6.1 din Sectiunea 6, vor fi realizate de catre si prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr.41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, denumita in continuare “Agentia Digitala”. De asemenea managementul castigatorilor si al premiilor cu toate formalitatile ce decurg din aceasta, precum si sistematizarea informatiilor si realizarea rapoartelor Campaniei vor fi realizate de catre Agentia Digitala.

1.6. Organizatorul si Agentia Digitala vor fi denumiti in continuare in mod unitar “companiile implicate in desfasurarea Campaniei”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 03 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “ Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe perioada acesteia.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, prin aceleasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt exclusiv bauturile carbogazoase comercializate sub denumirea

a. “Coca-Cola Original”, imbuteliat în ambalaje de aluminiu tip doza, 330ml,

b. “Coca-Cola Lime” imbuteliat în ambalaje de aluminiu tip doza, 330ml si

c. “Coca-Cola Zero Zahar”, imbuteliat în ambalaje de aluminiu tip doza, 330ml.

4.2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale vor putea fi identificate prin urmatoarele elemente definitorii: Cheita este colorata in culoarea rosie, iar pe partea interioara prezinta un Cod alfanumeric de 7 caractere.

4.3. “Coca-Cola Original”, “Coca-Cola Lime” si “Coca-Cola Zero Zahar” sunt marci inregistrate a societatii The Coca-Cola Company.

4.4. Orice produse comercializate sub marca “Coca-Cola Original”, “Coca-Cola Lime” si “Coca-Cola Zero Zahar”, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 4.2., nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 16 (saisprezece) ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) SC Coca-Cola Romania SRL;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) The Coca-Cola Company;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitale;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

g. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – f. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

h. persoanele a caror varsta este mai mica de 16 (saisprezece) ani impliniti pana la data inceperii prezentei Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a informa consumatorii in scopul prevenirii inscrierii in Campanie a persoanelor cu varsta mai mica decat varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

6.1. Website-ul Campaniei: site-ul www.nextbigvlogger.ro – Sectiunea “Promotie”, respectiv promotie.nextbigvlogger.ro ce poate fi accesat direct atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile

6.2. Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale.

6.3. Cod unic alfanumeric : codul unic de 7 (sapte) caractere, format din litere si cifre care se afla tiparit in interiorul cheitei Produselor Promotionale.

6.4. Participant: Un participant unic se identifica in mecanismul automatizat de inscriere in Campanie prin numarul de telefon mobil.

6.5. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, sa identifice codul unic alfanumeric in interiorul cheitei si, sa acceseze direct Website-ul Campaniei, si sa il inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin Website-ul Campaniei, urmand procedurile electronice de inscriere puse la dispozitie, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Important! Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze cheitele, ce contin codurile unice alfanumerice inscrise in Campanie si desemnate castigatoare conform prezentului Regulament Oficial.

In paralel, aceiasi combinatie de telefon si Cod unic alfanumeric poate fi utilizata pentru a vota un clip, o singura data, pe www.nextbigvlogger.ro in etapa de votare a inscrisilor 24 septembrie – 7 octombrie cat si in etapa de votare a materialelor finalistilor 22 – 28 octombrie 2018. Detalii suplimentare in ANEXA nr 1 la prezentul Regulament Oficial.

Participarea in Campanie prin Website-ul Campaniei: :

6.9. Pentru a participa prin intermediul Website-ului sunt necesare urmatoarele actiuni:

i. accesarea Website-ului definit la art. 6.1.;

ii. completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

a. campul obligatoriu corespunzator numelui;

b. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

c. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

d. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 (zece) cifre la care poate fi contactat Participantul (de exemplu: 07xy.abcdef) in retelele Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile Communications si Vodafone Romania;

e. campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;

f. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;

g. campurile obligatorii corespunzatoare datei de nastere a Participantului: zi, luna, an;

in functie de data de nastere introdusa in formular, se vor afisa in continuare urmatoarele campuri:

h.1.DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 16-18 ani vor fi afisate urmatoarele:

h.1.-i optiunea (DA/NU) atestand faptul ca minorul a obtinut acordul parintelui/reprezentantului legal pentru a se inscrie in Campanie, pentru a accesa pagina de internet si pentru a-si dezvalui datele personale;

h . 1. - i i . optiunea sa (DA/NU) atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h. 1.-iii facultativ, bifarea optiunii (DA/NU) minorului, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

h . 2 . DACA PARTICIPANTUL E MAJOR vor fi afisate urmatoarele:

h.2.-i. optiunea sa (DA/NU) a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h.2.-ii. facultativ , bifarea optiunii sale (DA/NU) pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

si la final, indiferent de varsta Participantului (minim 16 ani):

i. actionare buton “Creaza cont”.

6.10. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont in platforma dedicata Campaniei si prin urmare la imposibilitatea efectuarii de inscrieri in Campanie. Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida premiul respectiv.

6.11. Consumatorul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil Participant si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”.

6.12. Dupa creearea/accesarea contului, consumatorii se vor putea inscrie in Campanie fiind redirectionati catre sectiunea denumita INSCRIE COD PROMOTIONAL, unde vor introduce codul unic alfanumeric inscris sub cheita Produsului Promotional actionand apoi butonul “Inscrie codul promo”.

6.13. PENTRU A INTRA IN POSESIA PREMIULUI/PREMIILOR, PARTICIPANTUL TREBUIE SA PASTREZE CHEITA PRODUSULUI PROMOTIONAL IN INTERIORUL CAREIA SE AFLA TIPARIT CODUL UNIC ALFANUMERIC, PE BAZA CARUIA A FOST DESEMNAT CASTIGATOR.

6.14. Pentru fiecare accesare a Website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet sau date mobile, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de date.

6.15. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: SMS, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe Website si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.

6.16. Reguli generale de participare la Campanie:

6.16.1. Un Cod unic alfanumeric, din interiorul cheitei, alocat unui Produs Promotional, permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui Cod unic alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.

6.16.2. Fiecare Cod unic alfanumeric inscris de un Participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.

6.16.3. Fiecare inscriere de Cod unic alfanumeric este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere de Cod unic alfanumeric Participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea, si imediat, un raspuns automat prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:

a. Inscrierea contine un Cod unic alfanumeric valid;

b. Inscrierea contine un Cod unic alfanumeric utilizat deja in Campanie;

c. Inscrierea nu contine un Cod unic alfanumeric valid pentru Campanie;

d. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de Coduri unice alfanumerice invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul si Participantul a fost anuntat ca este blocat.

6.16.4. Numarul de inscrieri in Campaniei pentru un Participant unic identificat prin acelasi numar de telefon mobil este limitat la 25 de Coduri unice alfanumerice pe zi calendaristica.

6.16.5. Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui Cod unic alfanumeric invalid sau deja inscris in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul, are ca rezultat blocarea Participantului in Campanie pentru 24 de ore (blocare temporara), Participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul de timp specificat. Participantul poate debloca posibilitatea de a inscrie coduri unice alfanumerice in Campanie, inscriind un Cod unic alfanumeric valid dupa expirarea termenului de 24 de ore.

6.16.6. O noua incercare de inscriere de 5 ori consecutiv a unui Cod unic alfanumeric invalid sau deja inscris in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul, dupa deblocare, are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a Participantului ( blocare definitiva), acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

6.16.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.16.8. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un Participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul unic alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic alfanumeric nu este valid etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

a. Organizatorul ii va solicita Participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a cheitei pe care figureaza Codul unic alfanumeric, cod ce este reclamat a nu putea fi inscris in Campanie. Participantul poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mentiunea " pentru Campania NCP “Romania’s Next Big Vlogger Season 2” .

b. In cazul in care codul unic alfanumeric revendicat in cadrul reclamatiei de catre Participantul (A), a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt Participant (B), Organizatorul il va contacta pe Participantul (B) inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon mentionat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii cheitei pe care se afla tiparit codul unic alfanumeric inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul (B) poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric revendicat prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mentiunea “pentru campania NCP “Romania’s Next Big Vlogger Season 2”.

c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. In acest sens Organizatorul poate solicita initial ambilor Participanti dovada detinerii elementelor identificatoare mentionate la punctele a.si b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresa ce le va fi comunicata telefonic.

d. In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat mai sus, renunta de bunavoie la inscriere sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada a elementelor identificatoare solicitate.

e. In cazul in care Participantul (B) motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat a dovezii detinerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore. Participantului care initiaza sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului initial de 48 de ore. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 48 de ore, Perioada Campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportional cu durata ramasa din Campanie, in asa fel incat ambii Participanti (A si (B) sa aibe termene egale.

6.16.9. Organizatorul direct sau prin Agentia Digitala, nu poate fi tinut responsabil pentru situatiile in care din cauza timpului limitat pana la incheierea Campaniei, procedurile de verificare in cazul sesizarilor de coduri unice alfanumerice sau orice alte situatii care necesita verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfarsit iar Participantii implicati in verificari nu pot inscrisi, sau validati si dupa caz nu pot intra in baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.

6.16.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda coduri unice alfanumerice extra in cazul in care unul sau mai multi consumatori sesizeaza existenta unor coduri unice alfanumerice ilizibile din cheitele Produselor Promotionale si Participantul face dovada existentei acestei situatii in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data sesizarii sale prin trimiterea prin email, la adresa contact@coca-cola.ro, a unei fotografii/scan cu cheita evidentiind ilizibilitatea codului unic alfanumeric /codurilor unice alfanumerice. Codurile unice alfanumerice extra vor fi comunicate Participantilor solicitanti dupa verificarea fotografiilor/fisierelor de tip scan trimise prin email, in termen de maxim 48 de ore (din zile lucratoare) de la primirea emailului, prin email sau in cadrul unei convorbiri telefonice, in urma respectarii procedurii de verificare.

6.16.11. IN SCOPUL VALIDARII SI INTRARII IN POSESIE A PREMIILOR, PARTICIPANTII TREBUIE SA PASTREZE OBLIGATORIU CHEITELE CU CODURILE UNICE ALFANUMERICE AFERENTE, CE AU FOST INSCRISE SI PE BAZA CARORA AU FOST DESEMNATI CASTIGATORI, astfel incat, in cazul revendicarii unuia sau a mai multor premii, sa poata prezenta in original acest element identificator.

6.16.12. In scopul realizarii verificarilor determinate de situatiile descrise la Art.6.16.8, Participantii trebuie sa pastreze cheitele Produselor Promotionale continand codurile unice alfanumerice inscrise corect in Campanie pe toata Perioada Campaniei. In situatia in care Organizatorul solicita unui Participant sa faca dovada detinerii cheitei ce contine un anumit Cod unic alfanumeric inscris in termen de 48 de ore, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligatia sa raspunda solicitarii in termenul acordat, sub sanctiunea anularii inscrierii aferente codului unic alfanumeric respectiv.

6.16.13. In situatiile in care Website-ul Campaniei nu functioneaza, Organizatorul va face toate eforturile posibile pentru a restabili functionalitatea acestuia cat mai urgent.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1. Premiile si valoarea acestora.

7.1.1. Premii tip “RUCSAC”: un numar total de 504 RUCSACURI pentru laptop de 15” cu branding Coca-Cola si boxa portabila incorporata, boxa rezistenta la apa IPX5 si conexiune USB pentru reincarcare (functie powebank).

Valoarea comerciala a fiecarui premiu in parte este de 162,00 lei, TVA inclus.

Valoarea comerciala totala a premiilor din aceasta categorie este de 81.648,00 lei, inclusiv TVA.

7.1.2. Premii tip “Camera Foto DSLR”: constand intr-un numar total de 63 de Aparate foto DSLR Canon EOS 2000D, 24.1 MP, Negru + Obiectiv EF-S 18-55mm IS + EF 50mm f/1.8.

Valoarea comerciala a fiecarui premiu in parte este de 2.520,00 lei (inclusiv TVA), iar valoarea comerciala totala a premiilor din aceasta categorie este de 172.179,00 lei, (inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii).

Valoarea comerciala totala a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de aproximativ 254.000,00 lei (inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii) .

7.2. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

7.2.1. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art.7.1. si subpunctele acestuia, atunci premiile Campaniei ramase raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune sa le realoce prin trageri la sorti la finalul Campaniei. In cazul in care Organizatorul dispune sa realoce premiile ramase, la tragerea la sorti vor participa doar codurile alfanumerice valid inscrise si necastigatoare de alte premii, dar respectand art.7.2.4 cu privire la limita de premii castigate/participant unic.

7.2.2. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

7.2.3. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se se acorda contravaloarea acestora in bani.

7.2.4. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim 1 (un) premiu tip “rucsac” si 1 (un) premiu tip “camera foto DSLR”, pe toata Perioada Campaniei. Un Cod unic alfanumeric declarat castigator ca premiu orar, nu intra la tragerile la sorti pentru premiile zilnice. Cu un Cod unic alfanumeric se poate castiga un singur premiu.

7.2.5. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze cheitele ce contin codurile unice alfanumerice aferente ce au fost inscrise in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.

7.2.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7.2.7. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.

7.2.8. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul telefonului mobil.

7.2.9. Lista castigatorilor pentru premiile Campaniei va fi afisata pe website in termen de maxim o luna dupa finalizarea validarii tuturor castigatorilor Campaniei.

7.3.Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru :

7.3.1. Premii tip “rucsac”:

a. vor fi acordate pe baza de momente norocoase, astfel încat se vor acorda cate 8 (opt) premii pe zi, pentru fiecare zi calendaristică din perioada 03 Septembrie 2018 – 04 Noiembrie 2018, pe tot parcursul unei zile calendaristice.

b. Pentru fiecare zi calendaristică din Perioada Campaniei se vor desemna câte 8 (opt) momente orare (definite sub forma: dată, oră, minut, secundă) impreuna cu un număr de ordine asociat fiecărui moment orar (un număr întreg între 1 și 30) denumite în continuare unitar “momente norocoase premii instant ”; pentru fiecare zi calendaristica de pe Perioada Campanie se vor extrage 8 ( opt) momente norocoase premiu orar.

c. Momentele norocoase vor fi desemnate inainte de data inceperii Campaniei, in prezenta unui notar public prin tragere la sorti aleatoare utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.

d. Premiul se va acorda primei participari valide, conform celor specificate in prezentul Regulament Oficial, participare inregistrata in Campanie dupa momentul norocos, indiferent de situatia in care pana la primirea acestei participari au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare respectand atat data, ora, minutul, secunda, cat si numarul de ordine, pana la ultima zi de inscriere in Campanie. De asemenea, urmatoarele 3 inscrieri valide (inscrierile valide 2-4 dupa momentul norocos) vor fi considerate rezerve.

e. Daca intre doua momente norocoase nu s-a inregistrat nici o inscriere valida in Campanie, si exista participari valide dupa cel de-al doilea moment, desemnarea castigatorului aferent primului moment se va face dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru cel de-al doilea moment.

f. Daca doua momente norocoase coincid, spre exemplu:

· daca un moment norocos (M1) este ora 14:00:00 /numar de ordine 29 (respectiv cea de-a 29-a inscriere valida inscrisa in Campanie dupa ora 14:00:00)

· si urmatorul moment norocos (M2) este 16:06:45 / numar de ordine 6 (respectiv cea de-a 6-a inscriere valid inscrisa in Campanie dupa ora 16:06:45),

· iar intre cele 2 momente au fost inregistrate doar 23 de inscrieri valide, atunci

· a 6(sase)a inscriere valid inregistrata dupa 16:06:45 (care reprezinta si a 29-a inscriere introdusa dupa ora 14:00:00) va fi desemnata castigatoare pentru premiul alocat momentului M2 de la ora 16:06:45/6 si urmatoarele 3 inscrieri valide vor fi considerate rezerve.

7.3.2. Premii tip “camera foto DSLR”:

a. Se atribuie un numar total de 63 de premii astfel: Un "interval de extragere zilnic" este reprezentat de fiecare zi calendaristica, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al fiecarei zile, de luni pana duminica, din Perioada Campaniei.

b. Pentru fiecare “interval de extragere zilnic” din cadrul acestei Campanii se vor extrage 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare potential castigator.

c. Premiile zilnice vor fi acordate prin trageri la sorti electronice ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata si vor avea loc in termen maxim de 5 zile lucratoare de la finalizarea fiecarei saptamani calendaristice din Perioada Campaniei.

d. Bazele de date folosite pentru efectuarea tragerilor la sorti zilnice vor contine inscrierile valid efectuate de catre Participanti in intervalul de extragere zilnic specific fiecarei inscrieri, exceptand inscrierile Participantilor care au castigat anterior un premiu tip “rucsac”.

e. Participarile valide ce apartin Produsului Promotional dintr-un anumit interval de extragere pentru premiul zilnic participa la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse in nici o alta ulterioara baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu

f. Daca intr-un interval de extragere zilnica nu s-a inregistrat nici o inscriere valida, premiul aferent respectivului interval se reporteaza in urmatorul interval de extragere zilnica, iar daca nici in acesta nu s-au inregistrat inscrieri valide se va reporta in continuare pe urmatorul interval pana la finalizarea Campaniei.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Pana la validarea finala un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator”.

8.1. Dupa tragerile la sorti, castigatorii Premiilor vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, oferindu-se informatii despre premiul castigat.

8.2. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Acest link este disponibil si in contul utilizatorului creat pe Website, in istoricul sau de Participant.

8.3. Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie.

8.4. Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei Digitale prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, urmatoarele:

i. o fotografie cat mai lizibila a cheitei ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator , fara a deteriora cheita, si

ii. In cazul premiilor tip “camera foto DSLR”

i. scan sau fotografie integrala cat mai lizibila a cartii de identitate/pasaportului potentialului castigator;

ii. declaratia de castigator, formular tip, furnizata de Organizator, completata integral cu datele solicitate si semnata.

8.5. Categoriile de date necesare revendicarii premiului, pe langa cele de la creare cont, sunt:

i. data nasterii – pentru determinarea varstei in scopul prezentului Regulament si, in cazul minorilor, de a solicita contact cu tutorele legal;

ii. adresa de livrare a premiului;

iii. alte date cu caracter personal din actul de identitate – in cazul premiilor tip “camera foto DSLR”;

iv. copii ale actelor de identitate pentru procedurile fiscale;

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantilor prezentarea cheitei Produsului Promotional, in original, ce contine codul unic alfanumeric inscris si extras castigator, in vederea predarii premiului. Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

8.7. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare (este vorba despre fotografia cheitei ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator).

8.8. La finalul procedurilor de prevalidare, respectiv verificarea cheitei Produsului Promotional, in original, ce contine codul unic alfanumeric inscris si extras castigator, castigatorul este prevalidat si se incep procedurile de validare si intrare in posesia premiului.

8.9. Expedierea premiilor se va face prin curier, prin grija directa a Agentiei Digitale in termen de maxim 60 de zile lucratoare din momentul prevalidarii. Punerea in posesie se va face doar pe teritoriul Romaniei.

8.10. Validarea finala va avea loc dupa momentul livrarii premiului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei Digitale, (in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului) cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu codul unic alfanumeric extras castigator si poate aplica Art. 8.5 de mai sus. Daca aceste date corespund si, in cazul aplicarii art. 8.5 de mai sus, se preda de catre castigator cheita corespunzatoare, curierul va preda premiul castigatorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul premiilor tip “Camera Foto DSLR” se va semna aditional o declaratie de castigator. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate de castigator si mentionate in Procesul verbal, si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau cheita cu codul unic alfanumeric prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, cheita cu codul unic alfanumeric solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Validarea va avea loc dupa ce cheita ajunge in posesia Agentiei Digitale, intr-un termen estimat de maxim 7 zile lucratoare dupa intrarea in posesie a premiului.

8.11. Dupa ce cheita Produsului Promotional in original ce contine codul unic alfanumeric inscris in Campanie intra in posesia Agentiei Digitale si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului. Castigatorul va semna un Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului si o declaratie de castigator.

8.12. Alte dispozitii:

8.12.1. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate.

8.12.2. In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

8.12.3. In situatia in care, unul sau mai multi castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu pot fi contactati pentru a intra in posesia premiilor la termenele precizate in prezentul Regulament si actele aditionale ulterioare, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate.

8.12.4. In cazul in care un Participant nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta trebuie sa bifeze „nu” la solicitarea acordului care se gaseste in formularul de creare cont/inscriere in Campanie din Website.

8.12.5. In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

a. un potential castigator are completate in contul sau online, sau furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 16 (saisprezece) ani, varsta implinita la data inscrierii in Campanie.

8.12.6. Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica automat obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.12.7. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.12.8. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. ERORI SI CHEITE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor cheite promotionale care fac parte din alte Campanii sau sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale cheitelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora (incluzand insa fara a se limita la ilizibilitatea codurilor unice alfanumerice), vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. Organizatorul, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind cheitele Produselor Promotionale, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

9.3. In situatia improbabila in care, datorita unor erori, acelasi Cod unic alfanumeric se afla imprimat pe doua sau mai multe cheite distincte, Organizatorul va proceda la colectarea cheitelor in forma fizica de la Participanti, va anula valabilitatea acelui Cod unic alfanumeric si va oferi in contrapartida Participantilor cu coduri unice alfanumerice multiplicate cate un Cod unic alfanumeric unic de rezerva (cod extra), aceste Coduri unice alfanumerice avand puteri egale cu orice alte Coduri unice alfanumerice tiparite in cheitele Produselor Promotionale.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra cheitelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul codul unic alfanumeric /codurile unice alfanumerice respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin inscrierea in Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

10.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

· Codurile unice alfanumerice care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau pe o alta pagina web decat Website-ul Campaniei;

· Formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte inscrise prin Website;

· Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri unice alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;

· Pierderile/intarzierile inscrierilor sau intreruperile neanuntate ale Website-ului, generate de probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

· Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc Website-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea Website-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, Website-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.

· Expedierea cheitelor originale ale Produselor Promotionale, in mod necorespunzator sau in alta modalitate fata de cea indicata la art 8.10 si nici pentru faptul ca respectiva cheita se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);

· Situatiile in care numarul de telefon mobil cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, nu mai este valida etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie.

· Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Cod unic alfanumeric care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu Cod unic alfanumeric valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:

a) detine cheita in original continand codul unic alfanumeric care a stat la baza alocarii premiului; si

b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere prin Website la inscrierea in Campanie;

· Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

· Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila in cazul utilizarii serviciilor de date mobile;

· Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

· Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

10.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

10.6. Codurile unice alfanumerice tiparite pe partea exterioara a cheitelor Produselor Promotionale, cat si codurile unice alfanumerice printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne (respectiv nu fac parte din prezenta Campanie), sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.

10.7. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului pentru inscrierea in Campanie si pentru utilizarea Website-ului Campaniei pentru consultarea contului cat si pentru revendicarea premiilor.

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

10.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.10. Prin inscrierea in Campanie, Participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca Participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

10.11. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu sunt raspunzatori direct pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea; Pentru premiile constand in Camere Foto DSLR, castigatorii trebuie sa contacteze producatorul acestora, producator mentionat in documentele care insotesc premiul.

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiului;

c. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor.

d. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

12.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția Digitală a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.

12.3. Categoriile de persoane vizate - Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participanții;

b) părinții / reprezentanții autorității tutelare a Participanților (în cazul în care Participantul are vârsta între 16-18 ani).

12.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal - Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, verificarea consimțământului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci când Organizatorul prelucreaza aceste date pe bază de consimțământ; sau prelucrarea datelor părinților / reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului );

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când Organizatorul este contactat telefonic la numerele Infoline dedicate, el poate înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală Organizatorului);

e) În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Dacă castigatorul isi retrage consimțământul pentru scop de marketing, Organizatorul nu le va mai putea transmite ofertele și invitațiile sale sau acestia nu vor mai putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele Organizatorului. De asemenea, în cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

12.5. Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti: Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Participantii în mod direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

a) reprezentanții legali sau părinții Participanților minori;

b) partenerii Organizatorului si persoanei împuternicite (cum ar fi Agenția Digitală), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

c) furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

d) furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

e) furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web (cum ar fi Agenția Digitală);

f) furnizorii de servicii de hosting web și centre de date etc;

g) autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

12.6. Transferul datelor cu caracter personal - Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

12.7. Durata de păstrare a datelor

a) Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile;

b) Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

c) De asemenea, dacă vă înscrieți în baza noastră de marketing (e.g. vă abonați să primiți comunicări comerciale din partea noastră) vom păstra datele dvs. timp de 5 ani de la data ultimei interacțiuni cu dvs. (e.g. ultima dată când v-ați înscris într-o promoție organizată de noi), cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul mai devreme / vă opuneți prelucrării pentru scop de marketing.

12.8. Drepturile persoanelor vizate - Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

i. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

ii. si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

iii. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

iv. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică;

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

a) în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

b) în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

d) în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a-f de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență : Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

Email : DataProtectionOffice@cchellenic.com ]

h) De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin Website utilizând setările relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.

i) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro .

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

- erori in tiparirea codurilor unice alfanumerice, inclusiv produse prin eroare umana;

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. MINORII

16.1. Minorii (cu varsta intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui sau a reprezentatului legal.

16.2. INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA PARINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL AL MINORULUI . Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor participanti care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 17. SESIZARI

17.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail contact@coca-cola.ro sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1. Prin inscrierea in Campanie, Participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul www.coca-cola.ro, pe site-ul www.nextbigvlogger.ro – Sectiunea “Promotie” sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

18.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin imputernicit Syscom Digital S.R.L.


ANEXA 1 la

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE COCA-COLA

“Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ”

VOTUL PUBLICULUI PE WWW.NEXTBIGVLOGGER.RO

1. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152,

In relationare directa si reciproca cu Talent Show-ul “Fii urmatorul mare vlogger al Romaniei” (denumita in continuare “ Talent Show”) organizata si desfasurata de catre COCA-COLA SERVICES SA o societate comerciala cu sediul in Bruxelles, 1424 Chaussée de Mons, 1070, Belgia, inregistrata cu codul unic #BE0462525791,

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. este responsabila de baza de date locala a utilizatorilor, ce acceseaza website-ul www.nextbigvlogger.ro si doresc sa voteze public in Talent Show:

a. Cele cate 5 clipuri semi-finaliste alese de fiecare vlogger si disponibile/vizibile pentru votare pe website-ul www.nextbigvlogger.ro, in perioada 24 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 07 octombrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59

b. Materialele video pregatite de finalisti ce vor fi supuse votului deschis al publicului si afisate pe website-ul www.nextbigvlogger.ro in perioada 29 octombrie 2018, ora 00:00:00 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59

c. Procesul de votare este deschis tuturor utilizatorilor care acceseaza website-ul www.nextbigvlogger.ro in perioada 24 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 07 octombrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59 si in perioada 29 octombrie 2018, ora 00:00:00 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59.

2. Modalitatea de voting presupune utilizarea unui numar de telefon mobil valid, national, in retelele DigiMobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile si Vodafone Romania ce va fi introdus in platforma conform Art 3 de mai jos si a urmatoarelor optiuni:

a. optiunea utilizatorului (DA/NU) a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea votului si participarii la campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial; votul va fi luat in considerare doar prin bifarea optiunii “DA”

b. optiunea utilizatorului (DA/NU) pentru colectarea, prelucrarea numarului de telefon si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

3. Un utilizator poate acorda maxim 10 voturi pe zi de pe un numar de telefon mobil unic, folosind de fiecare data pentru identificare acelasi numar de telefon mobil in format national de 10 cifre, astfel

a. Primul vot, in fiecare etapa, este conditionat doar de validitatea numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre, din retelele Digi Mobil, Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile. Astfel, dupa alegerea video-ului preferat si introducerea numarului de telefon, se va trimite un SMS pe numarul de telefon introdus cu un cod de securitate. Acest cod de securitate trebuie reintrodus in platforma, pentru confirmarea numarului de telefon si a votului.

b. Celelalte 9 voturi pe zi, in prima zi, sau 10 voturi pe zi in zilele urmatoare se pot efectua doar in baza cate unui Cod unic alfanumeric conform art 6.3. din Regulamentul Oficial “Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ”

c. Un cod unic alfanumeric poate fi folosit de acelasi numar de telefon mobil, atat pentru inscrierea in campania “Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ” , cat si pentru acordarea unui vot in campania “Fii urmatorul mare vlogger al Romaniei in perioada 24 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 07 octombrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59 si in perioada 29 octombrie 2018, ora 00:00:00 – 04 noiembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59.

d. Pentru evitarea oricarui dubiu:

i. In situatia in care un cod unic alfanumeric este inscris prima oara in campania promotionala “Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ”, acelasi utilizator cu acelasi numar de telefon poate utiliza codul pentru un singur vot in cadrul “Fii urmatorul mare vlogger al Romaniei”

ii. In situatia in care un cod unic alfanumeric este utilizat prima oara pentru un vot in cadrul Talent Showlui “Fii urmatorul mare vlogger al Romaniei”, acelasi utilizator cu acelasi numar de telefon poate utiliza codul pentru inscrierea, o singura data, in campania promotionala “Romania’s Next Big Vlogger Season 2 ”,

Organizator Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin imputernicit Syscom Digital S.R.L.